Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) is een samenwerkingsverband van zeven Waterlandse gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang. Samen vormen deze gemeenten de regio Waterland.

 

De regio Waterland is gelegen ten noorden van Amsterdam. Het gebied kenmerkt zich door zijn grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden: veenweidegebieden, grote droogmakerijen, oude steden. Purmerend was in de 2e helft van de vorige eeuw een groeikern en is met zijn bijna 80.000 inwoners de centrumgemeente van het gebied.
Op economisch terrein zijn de bouw, de zakelijke dienstverlening, de industrie, maar ook de zorg belangrijke sectoren. De landbouw, traditioneel een economische peiler staat onder druk. Een groot deel van de beroepsbevolking is werkzaam in de regio groot-Amsterdam.

 

De Waterlandse gemeenten werken al tientallen jaren op allerlei gebieden samen. In 1979 hebben de gemeentebesturen het algemeen samenwerkingsorgaan ISW opgericht.
Na een heroriëntatie op doelstelling en taken in de periode 2004-2005 is de missie van het ISW opnieuw geformuleerd.
De voornaamste taken van het ISW zijn nu:
- bevorderen van beleidsmatige samenwerking tussen de Waterlandse gemeenten;
- instandhouden van het Waterlands Archief, centrum voor regionaal en historisch onderzoek.

 

Zie ook

Doel, missie en taken

Bestuur

Contact met het ISW

Medewerkers ISW

Waterlands Archief

Missie

Het ISW heeft als doel om door middel van samenwerking van de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het welzijn van de Waterlandse bevolking.

De samenwerking is vooral politiek-bestuurlijk van aard. Het betreft zowel interne samenwerking tussen gemeenten als het gezamenlijk optrekken naar andere overheden (provincie, SRA, MRA, Rijk) en instanties toe.

De voornaamste beleidsterreinen van samenwerking zijn

- Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;

- Landschapsbeheer, recreatie en toerisme;

- Verkeer & Vervoer;

- Economische Zaken;